Szybki postęp w przemyśle spowodował zwiększający się wzrost zużycia energii elektrycznej. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w krajach rozwijających się. Tradycyjne metody produkcji energii oparto na paliwach kopalnych (głównie ropie naftowej i gazie ziemnym), co spowodowało konsekwencje w postaci nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.

Rewolucja przemysłowa i rozwój cywilizacji doprowadziły do ​​uciążliwych zmian klimatycznych. Według badań naukowych regularny wzrost średniej temperatury o 2°C może doprowadzić do wyginięcia roślin i zwierząt. Ocieplenie klimatu powoduje wiele problemów środowiskowych, takich jak: powodzie, huragany, susze, cyklony tropikalne, erozja plaż przybrzeżnych, podnoszenie się poziomu morza (co prowadzi do zanurzenia wysp i nizin) oraz problemy z zaopatrzeniem ludzi i zwierząt w wodę pitną. W celu złagodzenia powyższych problemów klimatycznych, zużycia paliw kopalnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej podjęto dwa rodzaje działań – opracowanie programów oszczędzania energii oraz badania nad odnawialnymi źródłami energii. Energia ze źródeł odnawialnych, choć droższa w produkcji niż energia konwencjonalna, ma wiele zalet. Prowadzi do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, zmniejsza zależność od paliw kopalnych i nie jest tak niebezpieczny jak energia atomowa.

Biomasa jest jednym z najbardziej obiecujących alternatywnych źródeł energii, ponieważ jest neutralna dla środowiska i dostępna w wielu źródłach. Biomasa to termin używany do opisania całej materii organicznej wytwarzanej w procesie fotosyntezy, istniejącej na powierzchni ziemi. Obejmują one całą roślinność i drzewa wodne i lądowe oraz wszelką biomasę odpadową, taką jak komunalne odpady stałe, ścieki i odpady zwierzęce (obornik), pozostałości leśne i rolnicze oraz niektóre rodzaje odpadów przemysłowych. . Biomasa jest jedynym innym naturalnie występującym zasobem węgla zawierającym energię, którego ilość jest wystarczająco duża, aby można ją było wykorzystać jako substytut paliw kopalnych.

Biomasę można przekształcić w energię cieplną, paliwa ciekłe, stałe lub gazowe oraz inne produkty chemiczne w różnych procesach konwersji. Technologie termiczne są sprawdzonymi opcjami wytwarzania energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych, o zainstalowanej mocy 10 GW.

Metody wydobycia energii z biomasy:

  1. Spalanie bezpośrednie
  2. Gazyfikacja
  3. Pyroliza
  4. Upłynnianie hydrotermalne
  5. Fermentacja